W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania oraz klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych z zakresie monitoringu wizyjnego:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZASAD ICH PRZETWARZANIA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, ul. Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz
 2. Dane do kontaktu:
  a) nr telefonu: 52 46 222 54;
  b) drogą pocztową na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu
  c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  d) ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr tel.  56 45 10 360 lub 361.
 5. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w II LO.
 7. Podanie danych jest:
  a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
  b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  c) przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21.
 13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODo

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: II Liceum Ogólnokształcące Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu zwana dalej szkołą, którą reprezentuje dyrektor.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  nr tel.  56 45 10 471 lub 470
 1. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w szkole będą przetwarzane przez Administratora:
 • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: wizerunek.
 1. Źródłem danych jest system monitoringu.
 2. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

          Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

         adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

         telefon: 22 531 03 00

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10,  
  86-300 Grudziądz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 46 222 65, 609 003 979.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 45 – 10 – 471, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz danych zawartych w wiadomości przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz przechowywane w celach archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych wskazanych w korespondencji mogą być:
  a) Minister Cyfryzacji w przypadku, gdy do przekazania informacji użyła/-ł Pani/Pan formularzy zamieszczonych na ePUAP.
  b) w przypadku awarii systemów informatycznych – firmie, która wspiera II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, w pracach serwisowych.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 24 miesięcy -  liczony od dnia zakończenia z Państwem korespondencji. W przypadku wiadomości zawierających treści istotne do dochodzenia roszczeń, okres przechowywania zostanie wydłużony o kolejny rok.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu.
 7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam kontakt oraz podjęcie działań w sprawie opisanej w wiadomości elektronicznej.
 8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia w przypadku wykrycia błędu), usunięcia danych (oprócz sytuacji w których ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 9. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.